Darmowa dostawa od 1 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OTO Sebastian Maruczyński
ul. Smolna 1a
81-877 Sopot

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).
 

Tytuł projektu:Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy OTO Sebastian Maruczyński
Termin realizacji projektu: 01.10.2010-31.12.2010


Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:


1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 19, poz. 103)
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej
12) inne.
Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową
do realizacji w kolejnych dwóch latach na następujące rynki: Stany Zjednoczone, Szwecja, Norwegia, Dania, Rosja, Grecja, Węgry, Czechy, Słowacja, Australia


Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę całkowitą netto i brutto
- termin ważności oferty,
- termin realizacji,
- warunki i termin płatności,
- informacje o dodatkowych elementach i opracowaniach (punkt 12 w/w zestawienia)
- informacje o ofercie dotyczącej wdrażania Planu Rozwoju Eksportu w kolejnych dwóch latach
 

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2010
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną (na adres: ewelina.mascianica@soxo.pl), faksem (na numer: 585500767) lub pocztą (na adres: OTO Sebastian Maruczyński, ul. Smolna 1a, 81-877 Sopot)
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.otosocks.com oraz w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Sopocie, ul. Smolna 1a, 81-877 Sopot w miejscu publicznie dostępnym.


Termin składania ofert upływa w dniu: 19.10.2010 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa Maksymalna ilość
punktów
Ilość przyznanych punktów
1 Cena całkowita 65
2 Termin realizacji 5
3 Doświadczenie 10
4 Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu 20
5 Razem 100
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

 

 

Sebastian Maruczyński

pixel